Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

1 §

Yhdistyksen nimi: Konto-Mukan Erämiehet ry

Osoite: Mukkajärventie  674 . 97290 MARRASKOSKI                                           

Kotikunta: Rovaniemen maalaiskunta                         

Lääni: Lapin lääni

Yhdistys on perustettu: 25.10.1964 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Seuran kieli on: Suomi

Seura on Suomen Metsästäjäliiton Lapin piirin jäsen.

 

§

SEURAN TARKOITUS

Seurantarkoituksena on harjoittaa,

1) järkiperäistä metsästystä ja kalastusta;

2) riistanhoito- ja luonnonsuojelutoimintaa;

3) metsästys ampumaurheilua ja

4) kenneltoimintaa

 

3 §

SEURAN TOIMINTAMUODOT

1) edistää ja valvoo kalastus- ja metsästyslain sekä hyvien kalastus- ja metsästystapojen noudattamista.

2) verottaa riistaa ja kalastaa vain kannan kulloinkin sallimissa rajoissa.

3) toteuttaa kalakannan säilymiseksi ja lisäämiseksi sekä se laadun parantamiseksi tarkoittavia toimenpiteitä.

4) parantaa riistakannan lisäämiseksi sen elinympäristöä, ,järjestää talviruokintaa, vähentää vahinkoa tuottavia eläimiä, suorittaa tarvittaessa riistanistutuksia ja huolehtii järkiperäisestä metsästyksen ja riistanhoidon edellyttämästä luonnonsuojelusta.         

5) harjoittaa kalataloudellista sekä riistanhoidollista ja hyviä metsästystapoja edistävää koulutus- ja valistustoimintaa jäsenistönsä keskuudessa.  

6) edistää metsästyskoiratoimintaa.

7) hankkii jäsentensä käyttöön kalavesiä ja metsästysmaita sekä järjestää jäsenilleen mahdollisuuksia virkistystoimintaan.

8) kehittää jäsenistönsä keskuudessa metsästysaseiden oikeaa käyttöä järjestämällä metsästys- ja urheiluammunnan harjoittelu-, suoritus- ja kilpailutilaisuuksia, mitä varten yhdistys voi asianomaisella luvalla rakentaa ja ylläpitää metsästys ampumarataa

9) järjestää metsästykseen ja kalastukseen liittyvää virkistys- ja kilpailutoimintaa.

                     

4 §

SEURAN JÄSENET

Seuran varsinaiseksi tai koejäseneksi johtokunta voi hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä.

Koejäsenyys kestää 2 vuotta, minkä ajan kuluessa seuran johtokunnan on päätettävä koejäsenen hylkäämisestä tai hyväksymisestä seuran varsinaiseksi jäseneksi.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenten arvo on elinikäinen.

Kannattavaksi henkilöjäseneksi johtokunta voi hyväksyä yksityisen henkilön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen jäsenmaksun.                                                                    

 

5 §

JÄSENEN VELVOITTEET JA MAKSUT

Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästyksessä, kalastuksessa ja muussa toiminnassaan seuran sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittaa liittyessään liittymismaksun ja toukokuun loppuun mennessä vuotuisen jäsenmaksun, joiden suuruuden seuran talvikokous vuosittain määrää.

Koejäseneltä ei peritä liittymismaksua eikä hänellä ole äänioikeutta. Muutoin koejäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin varsinaisellakin jäsenellä.Koejäsenen hirvieläinjahtiin osallistumisesta päättää seuran johtokunta.

Maanomistaja, joka metsästysvuokrasopimuksella vastikkeetta luovuttaa seuralle omistamansa kooltaan vähintään 20 ha käsittävän tilan kaikilla metsästysoikeuksilla vapautetaan liittymis- ja jäsenmaksuista niin kauan kuin tällainen vuokrasopimus on voimassa. 

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet ovat vapautetut jäsenmaksuista sekä riistan- ja kalanhoito velvoitteista.

Kannattavilta henkilöjäseniltä ei peritä liittymismaksua. Vuotuinen jäsenmaksu määrätään erikseen talvikokouksen päätöksen mukaan. 

Riistan- ja kalanhoitovelvoite sekä ilmoitusvelvollisuus

Jäsen on myös velvollinen suorittamaan riistan- ja kalanhoitotyötä vähintään seuran talvikokouksen  vahvistaman velvoitteen verran ja pitämään luetteloa pyytämästään riistasta ja kalasta sekä ilmoittamaan johtokunnalle saalismäärät, mikäli johtokunta näin määrää.

Velvoitemaksu

Jäsen joka ei ota osaa riistan- ja kalanhoitotyöhön tai joka jättää tekemättä mainitut ilmoitukset on velvollinen suorittamaan seuralle riistan- ja kalanhoitovelvoitemaksun, jonka suuruuden seuran talvikokous vuosittain vahvistaa.

Seuran johtokunta voi erityisistä syistä (esim. ikäraja sairaus tms.) vapauttaa jäsenen hoito- ja maksuvelvoitteista.

                            

6 §

SEURASTA EROAMINEN

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

 

7 §

SEURASTA EROTTAMINEN

Seuran johtokunta voi erottaa jäsenen joka;

1) laiminlyö näissä säännöissä mainittujen maksujen suorittamisen:

2) toimii yhdistyksen sääntöjen tai hyvien metsästystapojen vastaisesti:

3) rikkoo metsästystä koskevia lakeja, asetuksia tai määräyksiä tai

4) toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti, tai

5) maanomistajajäsen joka irtisanoo metsästysvuokrasopimuksensa                

Ennen päätöksentekoa johtokunnan on varattava asianomaiselle jäsenelle tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, jollei erottamisen syynä ole näissä säännöissä mainittujen maksujen maksamatta jättäminen. Erotetulla on oikeus vedota seuran seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on annettava tiedoksi  kirjallisesti seuran johtokunnalle 30 päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen postittamispäivästä po. päivää lukuun ottamatta. Ellei vetoomusta esitetä edellä mainitussa järjestyksessä, tulkoon erottamispäätös voimaan heti määräajan päätyttyä. Muussa tapauksessa jäsen katsotaan erotetuksi vasta sitten kun seuran kokous on vahvistanut erottamispäätöksen. Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan ennen jäsensuhteensa lakkaamista hänelle kuuluvat maksut, eikä hänellä ole oikeutta saada mitään seuran kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.                         

                             

8 §

SEURAN VARSINAISET JA YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta joista talvikokous pidetään tammi- helmikuussa ja kesäkokous kesä- syyskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta. Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on saatettava jäsenten tietoon vähintään 7 päivää ennen kokousta.

1) sanomalehti-ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksen määräämässä lehdessä

2) tai kirjallisena ilmoituksena jäsenille tai

3) seuran viralliseen ilmoitustauluun kiinnitetyllä ilmoituksella.                  

TALVIKOKOUSASIAT

Talvikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi

ääntenlaskijaa:

2) Todetaan kokouksen laillisuus:

3) Hyväksytään työjärjestys:

4) Esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta.

5) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille:

6) Toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali:

7) Toimitetaan johtokunnan sihteerin- ja taloudenhoitajan vaali:

8) Toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali johon kuuluu 5 varsinaista ja 2 varajäsentä:

9) Toimitetaan kahden tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan vaali alkaneelle toimintavuodelle:

10) Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkaneelle toimintavuodelle ja määrätään jäsenten riistan- ja kalanhoitovelvoitteet, sekä päätetään mahdollisen  velvoitemaksun määräämisestä ja sen suuruudesta.

11) Päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta.

12) Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio.

13) Käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset, milloin seuranjäsen on sääntöjen 7 § mukaan saattanut erottamisensa seuran kokouksen ratkaistavaksi.

14) Valitaan seuran hirvijohtaja.

15) Valitaan eri jaostojen vetäjät.

16) Valitaan seuran edustajat piirikokouksiin.

17) Käsitellään muut johtokunnan tai seuran jäsenten johtokunnalle vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat.

18) Keskustellaan muista esille tulevista asioista joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä.

 

9 §

KESÄKOKOUSASIAT

Kesäkokouksessa päätetään seuran metsästys- ja kalastusjärjestelyistä. Kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä myös muista kokouskutsussa mainituista asioista.

 

10 §

SEURAN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

Seuran ylimääräinen kokous on pidettävä, kun seuran kokous niin päättää tai johtokunta katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii.

Jälkimmäisessä tapauksessa vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti seuran johtokunnalle. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsusta on voimassa ,mitä sääntöjen 8§:ssä on määrätty

 

                                                                        11 §

 PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN

Seuran, sen johtokunnan, toimikuntien, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava

 

12 §

SEURAN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS

Seuran päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten sattuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.

Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla, kunniajäsenellä  ja kannattavalla  henkilöjäsenellä on yksi ääni.

Valtakirjalla ei saa äänestää.

Sääntöjen muuttamisesta, seuran purkamisesta tai seuran omaisuuden pääosan luovuttamisesta koskevassa asiassa seuran päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

 

13 §

 SEURAN TILI- JA TOIMINTAVUOSI

Seuran tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Johtokunnan tulee luovuttaa tilit ja tilinpäätös tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kolme viikkoa ennen talvikokousta. Tilintarkastajien on annettava lausuntonsa johtokunnalle viimeistään kaksi viikkoa ennen talvikokousta.

 

14 §

SEURAN JOHTOKUNTA

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa talvikokouksen valitsema johtokunta. Johtokuntaan kuuluu yhdeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja  ja viisi (5) varsinaista jäsentä ja kaksi ( 2 ) varajäsentä.

Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta ,seuran kokous valitsee hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimintakaudeksi uuden jäsenen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi.

Johtokunta valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta, milloin nämä katsovat kokouksen tarpeelliseksi, tai kun puolet johtokunnan jäsenistä sitä kirjallisesti heiltä vaatii.

 

15 §

PÄÄTÖSVALTAISUUS

Johtokunta on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla.

                               

 16 §

SEURAN NIMENKIRJOITTAJAT

Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri.

                          

17 §

JOHTOKUNNAN TEHTÄVÄT

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti

1) toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti.

2) olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti:

3) suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa sen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiseksi:

4) vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan:

5) vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta:

6) vastaa jäsenliittojen ja piirien sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista velvoitteista.

7) toimittaa riistanhoitoyhdistykselle pyydetyt toimintatiedot:

8) vastaa seuran kokousten antamista velvoitteista:

9) pitää seuran jäsenluetteloa:

10) hoitaa huolellisesti seuran taloutta ja omaisuutta:

11) hoitaa seuran tiedotustoimintaa:

12) hyväksyy ja erottaa jäsenet:

13) valitsee sekä tarvittaessa erottaa seuran toimihenkilöt:

14) päättää seura ansiomerkkien ja huomionosoitusten myöntämisestä sekä tekee esityksiä muista huomionosoituksista:

15) tekee metsästys- ja kalastusvuokrasopimukset,sekä muut alueiden käyttöä koskevat sopimukset;

16) ryhtyy kaikkiin toimenpiteisiin joita seuran etu vaatii;

 

18 §

SEURAN METSÄSTYSÄÄNNÖT JA HIRVIELÄINTEN JAHTISÄÄNNÖT

Seuran yleiset metsästyssäännöt ja hirvieläinten jahtisäännöt ja näihin tehtävät muutokset vahvistetaan seuran kokouksissa.

 

19 §

SEURAN VAROJEN JA ARKISTON SIIRTO SEURAN PURKAUTUESSA

Jos seura puretaan käytetään sen jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin seuran toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen. Seuran arkisto siirretään Suomen Metsästysmuseoyhdistys- Jaktmuseiföreningen i Finland ry:lle ( = Suomen Metsästysmuseo). Seuran purkautumisesta on tehtävä ilmoitus yhdistysrekisteriviranomaisten lisäksi Rovaniemen riistanhoitopiiriin sekä Suomen Metsästäjäliiton Lapinpiiriin.

 

20 §

MUUTA

Muutoin noudatettakoon mitä laissa yhdistyksistä on säädetty.

 

                                                     

 

          Seuran sääntö muutos.

 

                                                                                  8 §

 

           SEURAN VARSINAISET   JA  YLIMÄÄRÄISET  KOKOUKSET

 

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta joista talvikokous pidetään 1.1 – 15.3

ja kesäkokous  1.6  -  30.9.Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen kokoukseen on saatettava jäsenten tietoon

7 päivää ennen kokousta.

1)     sanomalehti-ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksen määräämässä lehdessä

2)     tai kirjallisena ilmoituksena jäsenille tai

seuran viralliseen ilmoitustauluun kiinnitetyllä ilmoituksella.


©2019 Kme nettisivut - suntuubi.com